KYOTO

s

2004.03.20Kiyomizu-dera
A Buddhist Temple

Kyoto-2004.02.19-21
@ @