KYOTO

s

2004.03.21

t

Kinkaku-ji

t

Ginkaku-ji

Kyoto-2004.02.19-21
@ @